Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2021

Lina Oscarsson, Ordförande

Anna Pantzar,  Kassör

Karolina Wikander, Ledamot

Madelene Elofsson, Ledamot

Erika Karlsson, Ledamot 

Louise Jacobson, Ledamot 

Camilla Ragnarsson, Revisor

 

Föreningens stadgar

Reviderade 2009 - 10 - 20 

§ 1.
Föreningen, vars namn är Sandaredsskolans föräldraförening, har till uppgift att inom Sandaredskolorna stödja hemmen, skolan och olika sammanslutningar i deras strävan att ge eleverna en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling. 
Föreningen kan vara ansluten till riksförbundet hem och skola ( RHS ). 

§ 2.
Föreningen är i partipolitiskt och religiöst avseende obunden. 

§ 3.
Verksamheten omfattar alla hem med elever i Sandaredsskolan. Medlemskap i föreningen tillkommer varje förälder eller annan vårdnadshavare, som betalt medlemsavgift för respektive verksamhetsår. 
Styrelsen kan som medlem invälja annan person som har intresse för skolans och föreningens arbete. 

§ 4.
Medlemsavgiftens storlek bestämmes på årsmötet. 

§ 5.
Föreningens årsmöte skall om möjligt hållas i månadsskiftet september/oktober. Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen påkallas av minst 10 procent av medlemmarna. 

Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna, ifråga om årsmöte minst två veckor och ifråga om extra möte minst en vecka före mötet. Kallelsen kan tillställas medlemmarna genom att denna överlämnas till eleverna i skolan. 

§ 6.
Vid årsmötet skall förekomma:

1) val av
a) mötesordförande
b) sekreterare
c) en protokolljusterare, tillika rösträknare.

2) Fråga om mötet blivit behörigt kallat.

3) Fastställande av dagordning.

4) Föredragning av 
a) styrelsens verksamhetsberättelse.
b) revisorernas berättelse.

5) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6) Fastställande av förslag från styrelsen och medlemmar.

7) Verksamhetsplan och budget skall fastställas av den nya styrelsen på nästkommande styrelsemöte närmast efter det konstituerande mötet 

8) Fastställande av årsavgift. 

9) Val av styrelse:
a) ordförande
b) minst två eller högst sex övriga ledamöter
c) ersättare till antal samma som antal ledamöter.

10) Val av:
a) en revisor

11) Val av ordförande och en ledamot i föreningens valberedning.

12) Övriga frågor.

§ 7.
Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Omröstningen sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt och vid lika röstetal genom lottning. 

§ 8.
Vid möte med föreningen får till avgörande föredragas endast ärende som angivits i kallelse eller varit upptaget på det utsända förslaget till dagordning som står i omedelbart samband med sådant ärende. Medlemmar som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmötet skall tillhandahålla detta till styrelsen 7 dagar innan årsmötet. 

§ 9.
Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en särskild vald ordförande samt en övrig ledamot som skall vara medlemmar i föreningen. 

§ 10.
Föreningens styrelse består av ordförande samt minst två eller högst sex övriga ledamöter. Av dessa väljes ordförande och övriga ledamöter av årsmötet. Ordförande väljes för en tid av två år, för övriga ledamöter tillses att mandattiden utgår växelvis, så att årligen halva antalet mandat förnyas. 

För de av årsmötet på två år valda styrelseledamöter väljes ersättare för ett år att inträda i den ordningen årsmötet bestämmer. 

§ 11.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare eller kassaförvaltare om styrelsen endast utgörs av tre personer kan vice ordförande även vara sekreterare eller kassaförvaltare. 

§ 12.
Kassaförvaltaren har dispositionsrätt på belopp upp till 3000 kronor. Belopp därutöver skall vidimeras av ordföranden eller sekreteraren.. 

§ 13.
Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmande med dess stadgar och vid föreningens möten fattade beslut samt är mellan möten beslutande organ. 

Styrelsen åligger:
- att förbereda föreningens årsmöte och extra möten.
- att verkställa vid sådant möte fattade beslut.
- att utse för verksamheten erforderliga kommittéer.
- att senast två veckor före föreningens årsmöte till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkning avseende senaste räkenskapsåret. 

Styrelsens uppgift är i övrigt:
- att samordna och tillvarata medlemmarnas intressen.
- att förmedla information och material till föreningens funktionärer och medlemmar.
- att hålla kontakt med skolledning och samarbeta med andra sammanslutningar som har till uppgift att verka för elevernas bästa 

§ 14.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen samt därutöver på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. 

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna närvarar. Minimum 5 personer skall närvara. 

Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av de flesta närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. 

Protokoll skall föras vid varje sammanträde. 

§ 15.
I varje läraravdelning (klass) väljs minst två klassföräldrar. 

Styrelsen skall se till att klassföräldrarna blir informerade om vad klassföräldrarskapet innebär. 

§ 16.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisor. 

Revisorn skall avge sin berättelse senast en vecka före årsmötet. 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den 1 juli till och med nästföljande 30 juni.

§ 17.
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten, av vilka ett skall vara årsmöte. 

§ 18.
För upplösning av föreningen fodras beslut i samma ordning som i § 17 stadgas. För giltighet av sådant beslut fodras dock ¾ dels majoritet vid vartdera mötet. 

 

Nyheter

Inga nyheter än :)