Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2021

Lina Oscarsson, Ordförande

Anna Pantzar,  Kassör

Madelene Elofsson, Ledamot

Malin Jonsson, Ledamot 

Camilla Ragnarsson, Revisor

 

 

Föreningens stadgar

Reviderade 2021 - 10 - 06 

§ 1.

Föreningen, vars namn är Sandareds föräldraförening, har till uppgift att inom Sandaredskolorna stödja skolorna i Sandared och olika sammanslutningar i deras strävan att ge eleverna en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling. 

§ 2.

Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening.

§ 3.

Verksamheten omfattar alla elever på skolorna i Sandared dvs. Sandaredskolan och Sandgärdskolan.

Medlemskap i föreningen ges varje förälder eller annan vårdnadshavare, som betalt medlemsavgift för respektive verksamhetsår. 

Styrelsen kan under verksamhetsåret välja in personer i styrelsen.

§ 4.

Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet. 

§ 5.

Föreningens årsmöte skall om möjligt hållas i månadsskiftet september/oktober. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen påkallas av minst 10 procent av medlemmarna. 

 Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna minst två veckor inför årsmötet och vid extra möte minst en vecka före mötet. Kallelsen kan delges medlemmarna genom 

  • utskick av skolan

  • att publicera på Facebook och hemsida

§ 6.

Vid årsmötet skall förekomma:

1) val av

a) mötesordförande

b) sekreterare

c) en protokolljusterare, tillika rösträknare.

2) Fråga om mötet blivit behörigt kallat.

3) Fastställande av dagordning.

 4) Föredragning av 

a) styrelsens verksamhetsberättelse.

b) revisorernas berättelse.

 5) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6) Verksamhetsplan och budget skall fastställas av den nya styrelsen på nästkommande styrelsemöte närmast efter det konstituerande mötet 

7) Fastställande av årsavgift. 

8) Val av styrelse:

a) ordförande

b) minst två eller högst sex övriga ledamöter

c) ersättare till antal samma som antal ledamöter.

 9) Val av:

a) en revisor

 10) Val av ordförande och en ledamot i föreningens valberedning.

 11) Övriga frågor.

§ 7.

Vid föreningens möten har varje närvarande medlem en röst. Omröstningen sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt och vid lika röstetal genom lottning. 

 § 8.

Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en särskild vald ordförande samt en övrig ledamot som skall vara medlemmar i föreningen.  

§ 9.

Föreningens styrelse består av ordförande samt minst två eller högst sex övriga ledamöter. Av dessa väljes ordförande och övriga ledamöter av årsmötet. Ordförande väljes för en tid av två år, för övriga ledamöter 1 år.

 § 10.

Styrelsen utser,inom sig,  ordförande, sekreterare och kassör.  

§ 11.

Kassören har dispositionsrätt, likaså ordförande. 

§ 12.

Styrelsen arbetar i överensstämmande med föreningens stadgar är mellan möten beslutande organ. 

 Styrelsen åligger:

- att förbereda föreningens årsmöte och extra möten.

- att verkställa vid sådant möte fattade beslut.

- att utse för verksamheten erforderliga kommittéer.

- att senast två veckor före föreningens årsmöte till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkning avseende senaste räkenskapsåret. 

 Styrelsens uppgift är i övrigt:

- att samordna och tillvarata medlemmarnas intressen.

- att förmedla information och material till föreningens medlemmar.

- att hålla kontakt med skolledning och samarbeta med andra sammanslutningar som har till uppgift att verka för elevernas bästa 

 § 13.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen samt därutöver på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. 

 Styrelsen kan fatta beslut då minimum två ledamöter närvarar. 

 Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av de flesta närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. 

Protokoll skall föras vid varje sammanträde. 

§ 14.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisor. 

 Revisorn skall avge sin berättelse senast en vecka före årsmötet. 

 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den 1 oktober till och med nästföljande 30 september. 

 § 15.

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten, av vilka ett skall vara årsmöte. 

 § 16

För upplösning av föreningen fodras beslut i samma ordning som i § 16 stadgas. För giltighet av sådant beslut fodras dock ¾ dels majoritet vid vartdera mötet. 

Nyheter