Ansök om bidrag

Alla medlemmar uppmanas att söka bidrag från föräldraföreningen.
Exempel på aktiviteter som ekonomiskt stöd beviljats för är klassresor och drogfria avslutningsfester. Exempel på material som ekonomiskt stöd beviljats för är lekutrustning, nät till fotbollsmål på Sandaredskolan, Sv-Eng lexikon m.m.

Vill du söka bidrag är det viktigt att göra det senast 1 vecka innan ett styrelsemöte. Läs mer under Bidragspolicy nedan.

Ansökan av ekonomiskt stöd görs på denna blankett och mailas till : info@sandaredsforaldraforening.se

 

 

Bidragspolicy

Allmänt

Enligt beslut av föräldraföreningens (FF) styrelse skall bidrag i första hand användas till aktiviteter som syftar till att öka lusten till- och motivationen för skolan och skolarbetet samt ger eleverna upplevelser och är avsedda att stärka gemenskapen. Bidragen skall sökas på denna blankett. Bidragen skall även redovisas efter genomförd aktivitet, el motsv. För f-6 görs detta av eleverna tillsammans med lärare, För 7-9 kan redovisningen ske av lärare eller elev (er). I övriga fall görs det av bidragsmottagaren.

Riktlinjer för ansökan om bidrag

 1. Bidrag kan sökas när som helst under läsåret dock högst en gång per klass och läsår.
 2. Bidraget skall ansökas skriftligt på denna blankett.
 3. Ansökan lämnas i FFs brevlåda utanför f-6 expedition eller mailas till info@sandaredsforaldraforening.se
 4. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda minst 1 vecka före styrelsemöte och före den sökta aktiviteten, el motsv.
 5. Datum för styrelsemöte anslås på föräldraföreningens hemsida.
 6. Bidraget skall vara minst 500 och högst 2500 kronor
 7. Bidraget skall högst utgöra 33 % av de totala kostnaderna för projektet
 8. De enskilda föräldrarna eller eleverna skall, genom eget arbete, bidra med minst lika mycket som FF.
 9. Bidraget utbetalas i efterhand mot uppvisad redovisning. Bidraget kan endast utbetalas till privatpersoner (lärare, förälder el. dyl.).
 10. Redovisning skall ha inkommit senast 30 dagar efter genomförd aktivitet. Kvitton eller kopia därav skall bifogas redovisningen.
 11. Kassören skall ansvara för administration av ansökningarna och återkoppling till de sökande.
 12. Kontonummer och mailadress skall tillföras i formuläret.
 13. Dessa kriterier gäller f o m 2005 (rev.2009). FF har fri prövningsrätt

Nyheter

Inga nyheter än :)